Data Privacy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az adatkezelő

Neve:           GORNEX Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:   1143 Budapest, Hungária krt. 66.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63351/2013.

2. Elérhetőségei

Levelezési cím: 1444 Budapest, Pf. 231.
Telefon: +36-1-219-0525
Fax: +36-1-215-7917
E-mail: kapcsolat /at/ gornex.hu

3. Szabályozási háttér:

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, melynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, ezért a jelen adatvédelmi szabályzat az önkéntes regisztráció útján az adatkezelő rendelkezésre bocsátott, általa felvett személyes adatokra vonatkozó adatkezelési szabályokat rögzíti, arról ad tájékoztatást az érdekeltek részére.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek különösen: 1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.; 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit. A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint s közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik. A törvény rendelkezése kiterjed a teljes vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

4. Lényeges értelmező rendelkezések:

4.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 4.2. Különleges adat: a.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 4.3. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 4.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 4.5.Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 4.6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 4.7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. 4.8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 4.9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 4.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 4.11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 4.12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 4.13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.  4.14 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 4.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 4.16. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

5. A jelen szabályzat alapján

megvalósuló regisztráció során a felhasználó neve, címe, e-mail címe tekinthető személyes adatnak, amennyiben azok valós adatok. Az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint nem kezel különleges adatnak minősülő adatokat. (lásd fenn). Amennyiben a regisztráció során a felhasználó ilyen nem kért adatot adna meg, azt az adatkezelő minden értesítés nélkül törölni fogja, ezen túlmenően jogosult az érintett regisztrációját is törölni.

6. Az adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre:

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon közzétett szolgáltatásait igénybe vevő személyek részére információ-adás, tájékozódási lehetőség biztosítása a cég működésével kapcsolatban, az álláskeresők nyilvántartása és kiszolgálása, önéletrajz elkészítése, tárolása és a munkaadók rendelkezésére bocsátása, az álláskeresők értesítése, hirdetés küldése. Az adatkezelő a felhasználó megadott adatait felhasználhatja saját működésével kapcsolatban statisztikai célokra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a felhasználó személyes adatait nem használja.

Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól vagy önéletrajz beküldésétől számított 2 év.

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, irányítószám, lakcím, telefonszám, email cím, állampolgárság, betölteni kíván munkakör, korábbi munkahelyek, végzettségek, anyanyelv és nyelvtudás, számítástechnikai és egyéb kompetenciák, járművezetői és gépkezelői jogosítványok, önéletrajzok, fénykép. Papír alapú regisztráció esetén a jelentkező aláírása is szerepelhet a nyilvántartott adatok között.

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyek számára munkaerő közvetítés céljából átadhat, szponzorai által kért reklám tartalmakat csak az adatkezelő küldhet a felhasználó részére. A reklámmal célzandó felhasználói kör kiválasztására csak az adatkezelő adatszűrése útján lehetséges. A harmadik személy részére vonatkozó adatátadási tilalom nem vonatkozik az esetlegesen törvényben előírt kötelező adatszolgáltatásra és adattovábbításra.

Adatkezelő az adatok feldolgozásához külső adatkezelő segítségét is igénybe veheti a megfelelő törvényi garanciális feltételek betartása mellett.

A személyes adatok módosításának kérésére az adatkezelő elérhetőségeire küldött üzenetben van mód.

7. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek (továbbiakban: felhasználók) megfelelő tájékozottságon alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása , melyet a jelen szabályzat regisztrálásra vonatkozó igénye szerint teljesít.

8. A szabályzat hatálya:

A jelen szabályzat a GORNEX Kft. által működtetett honlaphoz és e-mail hírlevelekhez közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs sem területi, sem a hatálybalépést követően időbeli hatálya, ugyanakkor az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a későbbiekben a jelen szabályzatot egyoldalúan is módosítsa. A szabályzat esetleges módosításáról az adatkezelő minden esetben tájékoztatja a felhasználókat oly módon és időben, hogy annak elfogadásáról vagy a regisztrációja törléséről a felhasználó megalapozottan dönthessen. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával egyidejűleg elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

9. Regisztráció:

A regisztráció a feltétele annak, hogy bármely személy mint felhasználó az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vehesse. A sikeres regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím:

A sikeres regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt, valamint önkéntesen megadható adatait kezelje, a jelen szabályzatban foglalt feltételeket és tudnivalókat tudomásul veszi és elfogadja.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást köteles adni az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről és címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a céltól függően szűrt általa kezelt adatokat. A felhasználók a tájékoztatás iránti kérelmet írásban nyújthatják be – hagyományos magánokiratban iratban az adatkezelőnek nevére és székhelyére címezve, e-mail-ben gornex@gornex.hu címre. Magánokiratnak minősül: a felhasználó és két tanú aláírásával készült irat. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett részére 10 munkanapon belül választ küld a kérelemmel azonos formában.

10.1. A felhasználó bármikor, indokolás nélkül kérheti

adatai törlését az előzőekben jelzett módon. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen irányú kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a felhasználó adatait. A felhasználó bármikor, indokolás nélkül kérheti a fentiekben jelzett módon, hogy az adatkezelő részére reklám-tartalmakat ne továbbítson. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem beérkezéstől számított 5 munkanapon belül beszünteti ez irányú tevékenységét.

10.2. A felhasználó bármikor módosíthatja

az adatkezelő által kezelt adatait, kérheti adatai helyesbítését. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint a Ptk. vonatkozó szabályai alapján gyakorolhatja, ennek során megkeresheti az adatkezelőt, az adatvédelmi biztost vagy indokolt esetben bírósághoz fordulhat. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával, elfogadja azt is, hogy a közte és az adatkezelő közötti esetleges vitás ügyben a Budakörnyéki Bíróság járjon el, mint kizárólagos bíróság.

11. Adatbiztonság:

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a felvett, tárolt és kezelt felhasználói adatokat védje, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különösen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Felelőssége azonban nem terjed ki a szolgáltatás nyújtásában közreműködő személyek tevékenységére. Az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelmények megsértésével okozott kár megtérítésére köteles. Mentesül az adatkezelő a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan, elvárhatóan nem gondos magatartása idézte elő.